Graduate students

Tianle Liu, PhD candidate (2021 – ), B.E. Shanghai Jiao Tong University

Yujian Du, PhD candidate (2022 – ), B.E. Dalian University of Technology

Sijia Miao, Master candidate (2021 – ), B.E. Huazhong University of Science and Technology

Yihua Liu, Master candidate (2022 – ), B.E. Shanghai Jiao Tong University


Undergraduates

Fengyi Shen, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI
Zhaoyue Yang, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI
Yifan Sun, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI 


Alumni

Jianfei Tang, visiting graduate researcher, currently a master student at University of Michigan
Zhiyi Wang, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Jingnan Gao, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Yichu Xie, undergraduate researcher, currently at University of Michigan
Xinyi Zhou, undergraduate researcher, currently at University of Michigan