Graduate students

Tianle Liu, PhD candidate (2021 – ), B.E. Shanghai Jiao Tong University

Yujian Du, PhD candidate (2022 – ), B.E. Dalian University of Technology

Jie Ma, PhD candidate (2023 – ), B.E. Hunan University

Sijia Miao, Master candidate (2021 – ), B.E. Huazhong University of Science and Technology

Yihua Liu, Master candidate (2022 – ), B.E. Shanghai Jiao Tong University

Zhaoyue Yang, Master candidate (2023 – ), B.E. Shanghai Jiao Tong University

Undergraduates
Zhaoyue Yang, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI
Yujiao Gao, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI
Yi’an Hu, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI
Shunyao Huang, Electrical and Computer Engineering, UM-SJTU JI

Alumni
Graduate students

Visitors & Undergraduate Researchers
Jianfei Tang, visiting graduate researcher, University of Michigan
Zhiyi Wang, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Jingnan Gao, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Yichu Xie, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Xinyi Zhou, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Fengyi Shen, undergraduate researcher, UM-SJTU JI
Yifan Sun, undergraduate researcher, UM-SJTU JI