Group Pics

New Year Dinner, 11th February 2023
Zhaoyue Yang, Yuljae Cho, Tianle Liu, Sijia Miao, Yujian Du, Yihua Liu
New Year Dinner, 22nd January 2024
Yujian Du, Zhaoyue Yang, Jie Ma, Yuljae Cho, Sijia Miao, Tianle Liu, Yihua Liu