Group Pics

(Late) New Year Dinner, 11th February 2023
Zhaoyue Yang, Yuljae Cho, Tianle Liu, Sijia Miao, Yujian Du, Yihua Liu