Group Pics

New Year Dinner, 11th February 2023
Zhaoyue Yang, Yuljae Cho, Tianle Liu, Sijia Miao, Yujian Du, Yihua Liu
Hosted Prof. Sang Il Seok’s visit to SJTU, 28th December 2023
Prof. Sang Il Seok, Yuljae Cho
New Year Dinner, 22nd January 2024
Yujian Du, Zhaoyue Yang, Jie Ma, Yuljae Cho, Sijia Miao, Tianle Liu, Yihua Liu
Graduation commencement of 2024, 29th March 2024
Yujian Du, Zhaoyue Yang, Jie Ma, Sijia Miao, Yuljae Cho, Tianle Liu