GROUP

Ph.D. Students:

Wenzhe Lu  (B.E. Shanghai Jiao Tong University, 2020)    2020.09 – present

Hongqing Yu    (B.E. Xiamen University, 2021)  2021.09 – present

Mingyu Jiang    (B.E. Northest University, 2022)  2022.09 – present

M.S. Students:

Xingyun Mao  (B.E. Shanghai Jiao Tong University, 2021)    2021.09 – present

Ziyi Wang  (B.E. Shanghai Jiao Tong University, 2022)    2022.09 – present

He Sun (B.E.  Jilin University, 2023)  2023.09 – present